Albinus, J., Elberse, E., Strik, J., Weerstra, E., Egmond, J. van & Giacometti, G. (2017). Actiegroep Gender en Seksualiteit. Doetank PEER, geraadpleegd op 6 januari 2018, van: http://doetankpeer.nl/gender-en-seksualiteit/

Bakker, A. (2018). Transgender in Nederland. Een buitengewone geschiedenis. Amsterdam: Boom.

Bem, S.L. (1974). The Measurement of Psychological Androgyny. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 42, No. 2, p. 155-162. Geraadpleegd http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.472.525&rep=rep1&type=pdf

Boevink, W. (2009). Lijfsbehoud, levenskunst en lessen om van te leren. HEE-geschr(i)ft. Utrecht, Trimbos-instituut.

Boumans, J. (2012). Naar het hart van empowerment deel 1. Een onderzoek naar de grondslagen van kwetsbare groepen. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Cense et al., M. (2017). Actieonderzoek Gendernormen. (z.p): Alliantie Genderdiversiteit.

Chamberlin, A. (1997). A working definition of empowerment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 20 (4), 43-46.

COC Nederland [50plus]. (z.d.). Geraadpleegd op 31 mei 2018. Van: https://www.coc.nl/thema/50plus

De Onderzoekers (z.d.). Strategisch onderzoeksbureau voor communicatievraagstukken. Diepte-interview. Geraadpleegd op 3 januari 2018, van: http://de-onderzoekers.nl/kwalitatief-onderzoek/ vormen-van-kwalitatief-onderzoek/diepte-interview/

Delfos, M.F. (2008). Verschil mag er zijn: Waarom er mannen en vrouwen zijn. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.

Dietvorst, R. (2013). Het Wetsvoorstel Transgenders. Masterscriptie Rechtsgeleerdheid Accent Privaatrecht, Universiteit van Tilburg. Tilburg: Universiteit Tilburg.

Donk, C. van der & Lanen, B. van (2011). Praktijkonderzoek in zorg en welzijn. Bussum: Coutinho.

Dros, S. (regisseur) & HALAL DOCS (producent) (2017). Genderbende [documentaire]. Hilversum: BNN-VARA.

Fausto-Sterling, A. (1993). The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. The Sciences, March/April, 20-24. Opgevraagd op 21 oktober 2017, van: https://www.researchgate.net/publication/239657377_The_Five_Sexes_Why_Male_and_Female_are_not_Enough

Fischer, T. & Julsing, M. (2015). Onderzoeksvaardigheden. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers BV.

Fredriksen-Goldsen, K.I., Cook-Daniels, L., Kim, H.J., Erosheva, E.A., Emlet, C.A., Hoy-Ellis, C.P., Goldsen, J. & Muraco, A. (2014). Physical and Mental Health of Transgender Older Adults: An At-Risk and Underserved Population. The Gerontologist, 54, nr. 3. doi:10.1093/geront/gnt021

GenderTalent [aanbod]. (z.d.). Geraadpleegd op 31 mei 2018. Van: https://www.gendertalent.nl/

Gijs, L. (2001). De Illusie van Eenheid: een Kuhniaanse analyse van de seksuologie van John Money (Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Glabbeek, N. van (2009). Succesvol studeren, communiceren en onderzoeken. Amsterdam: Pearson Education Benelux.

Heesch, M.A. van (2015). Ze wisten niet of een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties. Over het leven met en het kennen van intersekse condities in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Intersex Society of North America (ISNA) (z.d.). What’s the history behind the intersex rights movement? Geraadpleegd op 22 januari 2018, van: http://www.isna.org/faq/history

Klopper, T. (2016). Gender-Bender. Viva, 45, p. 22-27.

Keuzenkamp, S. (2012). Transgender personen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Killermann, S. (2015). The Genderbread Person v3, Geraadpleegd op 6 januari 2018, van: http://itspronouncedmetrosexual.com/2015/03/the-genderbread-person-v3/

Kok, K. (regisseur) & Aarts, R. (producent) (2017). Van Mars en Venus [film]. Nederland: Brandstof-Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Kuyper, L. (2006). Seksualiteit en seksuele gezondheid bij homo- en biseksuelen. In: Bakker, F. & Vanwesenbeeck, I. (red.), Seksuele gezondheid in Nederland 2006 (p. 167-188). Delft: Eburon (RNG studies nr. 9).

Kuyper, L. (2017). Transgender personen in Nederland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

L’HBTQ Magazine (2015). L’HBTQ Magazine, 1. Utrecht: Simple Magazine Inc.

L’HOMO (2009). L’HOMO, 1. Naarden: Mood for Magazines.

Linden, L. van der (regisseur) & Skyhigh TV (producent) (2017). Hij is een Zij [televisieprogramma]. Hilversum: KRO-NCRV.

Lorber, J. (1994). Article 7: The Social Construction of Gender. In A. Kendall (red.), Race, Class, and Gender in as Diverse Society: A Text-Reader (p. 83-89). Needham Heights: A Pearson Education Company.

Migchelbrink, F. (2013). Handboek praktijkgericht onderzoek. Zorg, welzijn, wonen en werken. (derde gewijzigde druk). Amsterdam: SWP.

Ministerie van Veiligheid en Justitie. (2014). Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte (transgenders). Geraadpleegd op 21 oktober 2017, van de website van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2014/06/20/informatieblad-wet-wijziging-vermelding-van-het-geslacht-in-de-geboorteakte-transgenders/Wet+wijziging+vermelding+van+het+geslacht+in+de+geboorteaktetransgenders.pdf.

Movisie (2015). Hoe bewegen we van nazorg naar voorzorg? [artikel]. Geraadpleegd op 8 januari 2018, van: https://www.movisie.nl/artikel/hoe-bewegen-we-nazorg-naar-voorzorg

NS (2017). “Beste reizigers…” [Persbericht]. (2017, 28 juli). Opgevraagd op 30 januari 2018, van: http://nieuws.ns.nl/beste-reizigers/

Opleidingsprofiel Culturele en Maatschappelijke Vorming. (2009). Wat is Culturele en Maatschappelijke Vorming? Alert en Ondernemend 2.0. Amsterdam: SWP. pp. 25-30.

Platform Transgender Info [landelijke organisaties]. (z.d.). Geraadpleegd op 31 mei 2018. Van: https://www.transgenderinfo.nl/praktisch/ontmoet-elkaar/landelijk/

Platform Transgender Info [trans initiatieven in de regio]. (z.d.). Geraadpleegd op 31 mei 2018. Van: https://www.transgenderinfo.nl/praktisch/ontmoet-elkaar/de-regio/

Putte, E. van de (2018). Nieuwe Namen. Levensverhalen van transgender ouderen. Maassluis: Uitgeverij de Brouwerij.

Regenmortel, T. van (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie. Journal of Social Intervention, 18 (4), p. 22-42.

Regenmortel, T. van (red.) (2010). Empowerment en participatie van kwetsbare burgers. Ervaringskennis als kracht. Amsterdam: SWP.

Schinkel, B. (regisseur) & The Media Brothers (producent) (2017). Bureau Sport Vrouwen [televisieprogramma]. Hilversum: BNN-VARA.

Serano, J. (2007). Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. Berkeley: Seal Press.

SIRE (2017). Laat jij jouw jongen wel genoeg jongen zijn? [Persbericht]. (2017, 26 juli). Opgevraagd op 21 oktober 2017, van: https://sire.nl/campagnes/laat-jij-jouw-jongen-genoeg-jongen-zijn

Strix TV (producent) (2017). Geslacht! [televisieprogramma]. Hilversum: BNN-VARA.

Swaab, D. (2010). Wij zijn ons brein: van baarmoeder tot Alzheimer. Zutphen: Wöhrmann BV.

TNN (2016). Transgender Mediawegwijzer. Amsterdam: Transgender Netwerk Nederland.

TRANS (2017) TRANS over genderidenteit, 1. Amsterdam: Stichting Inclusief.

Trudie, (2017). Verzoek om medewerking aan onderzoek Puck de Keyser. Transformatie, 34, nr. 4, p. 25-27.

Vennix, P. & Bullinga, M. (1991). Sekserollen en emancipatie: Veranderingen in de kijk op ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Vennix, P. (2016). Het belang van een boek over Transgender ouderen. Transformatie, 33, nr. 3, p. 18-22.

Vennix, P. (2017). ‘Ben’ je gender of ‘doe je gender? Transformatie, 34, nr. 4, p. 9-11.

Vereniging Genderdiversiteit (z.d.). Opgevraagd op 15 september 2017, van: http://www.vereniging-genderdiversiteit.nl

Verhoeven, N. (2011). Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs. (herziene druk). Den Haag: Boom Lemma.

Verkerke, V.J. (2017). Nieuwe mensenrechten voor LHBTIQ mensen? Opgevraagd op 6 januari 2018, van: https://www.transgenderinfo.nl/nieuwe-mensenrechten-lhbtiq-mensen/

Zodiak Nederland (producent) (2016). Love me Gender [televisieprogramma]. Hilversum: EO.