Sekseregistratie wordt verminderd… Echt waar?

Plastic pasjes

Het kabinet zegt sekseregistratie te willen verminderen. Dat klinkt als goed nieuws. We waren dan ook in eerste instantie heel blij toen we het onderstaande bericht lazen:

Sekseregistratie wordt verminderd


Nieuwsbericht | 23-12-2016 | 15:00

Het kabinet zorgt dat sekseregistratie en het gebruik daarvan op documenten en pasjes verder wordt verminderd. Uit onderzoek is gebleken dat op meer terreinen dan noodzakelijk nog sekseregistratie en gebruik van dat gegeven plaatsvindt.

De ministerraad heeft op voorstel van de ministers Van der Steur van Veiligheid en Justitie en Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met toezending van een brief hierover aan de Kamer.

In de praktijk betekent dit onder andere het volgende:

  • Per 1 januari 2017 zal de geslachtsaanduiding vervallen op nieuwe OV-chipkaarten. Dat geldt zowel voor de ‘studenten-OV’ als voor de zakelijke OV-chipkaarten (Mobilitymixx).

  • De minister van OCW heeft met grote onderwijskoepels gesproken over het gebruik van de sekseaanduiding. Steeds meer instellingen zullen die achterwege laten op studentenpasjes en in hun communicatie met hun leerlingen.

  • Steeds meer gemeenten zullen genderneutraal met hun inwoners communiceren, bijvoorbeeld door op de stempas alleen de voorletters en de achternaam van de geadresseerde te vermelden en op zo veel mogelijk formulieren de vermelding van het geslacht achterwege te laten.


Tot zover het nieuwsbericht van de rijksoverheid. Dit nieuwsbericht hoort bij een brief van 12 pagina’s aan de Tweede Kamer (aanbevolen lectuur) waaruit een totaal ander beeld naar voren komt.

Een doorbraak… Of toch niet?

Uit deze brief komt een uiterst negatieve opstelling ten aanzien van het beperken van sekseregistratie naar voren. Ten aanzien van vrijwel alle gevallen van sekseregistratie wordt betoogd dat het achterwege laten ervan ingewikkeld of duur is, dan wel als gevolg van wettelijke of internationale voorschriften niet is toegestaan.

In een klein aantal gevallen, die overigens buiten het beleidsterrein van de rijksoverheid liggen, zal de vermelding (en dus niet de registratie) van het geslacht achterwege worden gelaten, dan wel de mogelijkheden daartoe worden onderzocht.

Wat zijn de concrete gevolgen?

De overheid zal minder vaak vragen om een opgave van het geslacht. Dat is inmiddels niet meer nodig omdat de verstrekte gegevens automatisch worden gecombineerd met gegevens die de overheid al heeft, waaronder het geslacht.

OV-Chipkaart

Plastic pasjes

Op OV-chipkaarten zal de geslachtsaanduiding per 1-1-2017 komen te vervallen. Het nieuwsbulletin spreekt hier van studenten– en zakelijke OV-chipkaarten, de brief aan de kamer heeft het over alle nieuw uit te geven persoonlijke OV-chipkaarten. Welke lezing de juiste is zal de toekomst moeten uitwijzen. Het verwijderen van de geslachtsaanduiding uit de onderliggende administratie wordt gepresenteerd als een “kostbare en langdurige operatie”. Daarin blijft de betreffende informatie dus gewoon aanwezig.

Mogelijk zit het venijn dan ook in de staart. De OV-chipkaart wordt, net als de meeste andere pasjes, in de regel elektronisch gelezen en de erop afgedrukte tekst wordt vrijwel niet meer gebruikt en zou desgewenst volledig kunnen worden weggelaten. Het gaat er dan ook niet alleen om welke gegevens op het pasje worden afgedrukt, maar ook welke gegevens in digitale vorm op de pas aanwezig zijn of met behulp van de pas uit een elektronisch systeem kunnen worden opgeroepen. Daarover zijn geen afspraken gemaakt.

Museumkaart

In de brief aan de kamer wordt verder gemeld dat de geslachtsaanduiding per 1-1-2016 reeds is verwijderd van de Museumkaart (waarmee de rijksoverheid overigens geen enkele bemoeienis heeft).

Scholen

Scholen zullen (misschien) de geslachtsaanduiding op pasjes en in de communicatie met leerlingen achterwege laten. Dit zal waarschijnlijk niet zo heel veel veranderen aan de huidige situatie. Veel communicatie tussen scholen en leerlingen betreft huishoudelijke mededelingen en die zijn ook nu al niet gepersonaliseerd.

Gemeenten

Gemeenten zullen ernaar streven om genderneutraal met hun inwoners te communiceren, en wel in beide richtingen.

  • Enerzijds in de communicatie naar de burger toe. In de praktijk zal het daarbij vooral gaan om stempassen en aanslagen voor gemeentelijke heffingen. Meestal is daarop ook nu al geen geslachtsaanduiding aanwezig en verandert er dus niets. Ook versturen gemeenten regelmatig circulaires naar hun inwoners. Ook die zijn meestal niet gepersonaliseerd en daardoor volledig genderneutraal.
  • Anderzijds zal bij de communicatie in omgekeerde richting, en met name bij het invullen van digitale formulieren niet meer worden gevraagd naar het geslacht omdat ook hier de door de burger verstrekte gegevens automatisch worden gecombineerd met gegevens die de overheid al heeft.

Een lastig aspect blijft de persoonlijke correspondentie. Er lijkt nog een lange weg te gaan voordat er een oplossing voor dit dilemma is gevonden.

Conclusie

Het nieuwsbulletin is vooral een knap stuk werk van de betreffende voorlichter(s) maar is beslist geen zorgvuldige samenvatting van de onderliggende brief aan de Tweede Kamer. Nieuw is alleen het verdwijnen van de M/V aanduiding op de OV-chipkaart, maar ten aanzien van vrijwel alle overige gevallen van sekseregistratie verandert er niets.

We zijn blij met de aandacht die binnen de rijksoverheid voor het onderwerp bestaat maar er zal beslist veel meer moeten gebeuren dan nu het geval is.


Wil je weten hoe persoonsgegevens binnen de overheid en semi-publieke sector worden  gedeeld ?

Kijk dan op: wiekrijgtmijngegevens.nl 

 


Reacties

Sekseregistratie wordt verminderd… Echt waar? — 1 reactie

  1. Veel mensen realiseren zich dat niet, maar op het door ons meest gebruikte document om zich te identificeren, ons rijbewijs, wordt geen geslachtsidentificatie M of V vermeld. Met een neutrale voornaam of na uitsluitend een officiële voornaam verandering plus het gebruik van een pasfoto, die volgens voorschrift aangeeft hoe men er in het dagelijkse leven normaal uitziet, kon iedereen zich meestal al identificeren en zelfs ook bij veel instanties officieel inschrijven conform een wensgeslacht M of V. Weinig mensen zullen zich nog herinneren, dat tot ergens in het einde van de vorige eeuw ook ons NL-paspoort geen “M” of “V” informatie vermelde. Die is er daarna blijkbaar op voorschrift van de EU in Brussel toch ingekomen, waarna die ook o.a. op bijv. een ov-chipkaart maar gelijk werd aangebracht.

    Natuurlijk is het wegnemen van die onzinnige verplichting, om te pas en te onpas overal maar te moeten opgeven in welk van die enige twee mogelijke eeuwenlang vanuit onze culturele achtergrond met de paplepel geïndoctrineerde hokjes “M” of “V” wij ons willen laten opsluiten, een vooruitgang. Een extra hokje “Y” zou daarbij natuurlijk alleen maar stigmatiserend gaan werken en nog steeds onvoldoende nuance aanbrengen.

    Anderzijds zullen met name hoogstwaarschijnlijk die transgenders, die hun genderexpressie niet voldoende kunnen aanpassen om voldoende passabel in hun eenduidige wensgeslacht M of V over te kunnen komen of met andere vooroordelen te kampen hebben, hun genderidentiteit via een officieel met M of V aangepast paspoort nog steeds juist krachtiger kunnen ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *